เมนู
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
  • ปีงบประมาณ 2555
  • ปีงบประมาณ 2556
  • ปีงบประมาณ 2557
  • ปีงบประมาณ 2558
  • ปีงบประมาณ 2559